Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní ustanovení  

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“, kterým je: 

Greentreefood, s.r.o., zast. Martinem Vybíralem MBa, jednatelem  

Za Velodromem 2, Prostějov. 79601 

IČ: 277 37 411, DIČ: CZ 277 37411 

a kupujícím, kterým je jiná fyzická osoba prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupující“), který je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.greentreefood.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

Uzavření kupní smlouvy  

Veškerá prezentace nabízeného zboží na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulář, objednávka, obsahuje zejména informace o: 

  1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
  1. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
  1. c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména jde o čokoládové výrobky, a v závislosti na letním/zimním období, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné informace event. potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky a akceptací – potvrzením ze strany prodávajícího, jenž je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží, nebo jiné podstatné informaci v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího. 

 

Cena zboží a platební podmínky  

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  1. a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Za Velodromem 2, Prostějov  
  1. c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2670800153/0800, vedený u společnosti České Spořitelny, a.s. 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. 

Cena za balné a poštovné kurýrní službou PPL činí 99 Kč.

 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je mu zaslán při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě kdy není připsána platba na účet, objednávka se nerealizuje.  

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předání  zásilky kurýrní službě a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Faktura – daňový doklad může být také zaslán spolu se zbožím na adresu dodání. 

Odstoupení od kupní smlouvy  

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy: 

  1. a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
  1. b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, (zejména se jedná o čokoládové výrobky) jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
  1. c) o dodávce zboží, které bylo zničeno vlivem klimatických podmínek v průběhu přepravy a dodávky, a prodávající na tuto skutečnost předem kupujícího upozornil.   
  1. d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nejedná-li se o případ výše uvedený či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně sděleno (email: info@greentreefood.cz ) a zboží odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu provozovny prodávajícího Greentreefood, s.r.o., Za Velodromem 2, Prostějov, 79601 

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající zkontroluje stav vráceného zboží a zaznamená stav vráceného zboží (fotodokumentace). Nárok na úhradu vzniká jen pokud je zboží nepoškozené. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

Přeprava a dodání zboží  

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že je zboží (zejména čokoládové výrobky) vráceno, pro nezastižení nebo nevyzvednutí kupujícího má se za to, že objednávka byla řádně splněna a prodávajícímu tak náleží plná cena. Kupující tak postrádá práva na vrácení peněz. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

Práva z vadného plnění  

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

Další práva a povinnosti smluvních stran: 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 

Mimosoudní řešení sporů 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Závěrečná ustanovení  

Kupující i prodávající sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

Kontaktní údaje prodávajícího:  

Sídlo: Greentreefood, s.r.o. Dolní 100, Prostějov, 79601 

Provozovna, prodejna: Greentreefood, s.r.o, Za Velodromem 2, Prostějov ,79601 

adresa elektronické pošty: 

Aktuální tel. kontakt na našich webových stránkách